Ignacy Łukasiewicz

Jan Boży Józef Ignacy Łukasiewicz urodził się w 1822 roku we wsi Zaduszniki w parafii Padew Narodowa (obecnie powiat mielecki, województwo podkarpackie) w zubożałej rodzinie szlacheckiej, jako syn Józefa Łukasiewicza i Apolonii z domu Świetlik. Ojciec Ignacego był dzierżawcą majątku Tadeusza Kościuszki a potem jego żołnierzem. W 1836 roku Ignacy ukończył 4 klasy w popijarowskim gimnazjum w Rzeszowie (obecnie I LO w Rzeszowie – szkoła z tradycjami od 1658 r.) i z powodu ciężkich warunków materialnych w jakich znalazła się jego rodzina rozpoczął pracę w aptece Antoniego Swobody w Łańcucie, a później w Rzeszowie, w aptece Edwarda Hübla, cały czas zdobywając wiedzę i doświadczenie aptekarskie. W 1845 roku nawiązał współpracę z Edwardem Dembowskim późniejszym sekretarzem przywódcy i dyktatora powstania krakowskiego (1846) Jana Tyssowskiego. Został przedstawicielem Centralizacji Towarzystwa Demokratycznego Polskiego na Rzeszów.Pod zarzutem nielegalnej działalności skierowanej przeciwko zaborcy austriackiemu został aresztowany w 1846 roku i przebywał w więzieniu we Lwowie do grudnia 1847 roku. Po wyjściu z więzienia rozpoczął pracę w aptece „Pod Złotą Gwiazdą” Piotra Mikolascha we Lwowie. W latach 1850-1852 studiował farmację na Uniwersytetach w Krakowie i Wiedniu. W 1852 roku w Wiedniu uzyskał tytuł magistra farmacji i wrócił do pracy w aptece Piotra Mikolascha, gdzie objął stanowisko prowizora (tytuł zawodowy pracowników aptek po skończonych studiach i przebytej praktyce).W latach 1852-1853 Ignacy Łukasiewicz wspólnie z Janem Zehem prowadził na zapleczu apteki badania nad ropą naftową. Po oczyszczeniu tego płynu uzyskał naftę świetlną. 31 lipca 1853 w szpitalu na lwowskim Łyczakowie zapłonęły po raz pierwszy lampy naftowe, które wykonał blacharz lwowski Adam Bratkowski, według projektu Łukasiewicza. Ten dzień uważa się za datę powstania polskiego przemysłu naftowego. Na przełomie lat 1853/54 Łukasiewicz opuścił Lwów i przeniósł się w pobliże terenów roponośnych – do Gorlic, gdzie dzierżawił aptekę. W 1854 roku w gorlickiej dzielnicy Zawodzie na skrzyżowaniu ulic Węgierskiej i Kościuszki zapłonęła pierwsza na świecie uliczna lampa naftowa.
Łukasiewicz nie zaprzestał prac nad doskonaleniem procesu otrzymywania nafty. W 1854 roku wspólnie z Tytusem Trzecieskim założył pierwszą na świecie spółkę naftową, która zaczęła wydobywać i eksploatować ropę w Bóbrce k. Krosna. W 1856 roku na skutek uzyskania znaczących ilości ropy Łukasiewicz założył w Ulaszowicach pierwszą na ziemiach polskich destylarnię ropy naftowej. W 1857 roku otworzył rafinerię w Klęczanach, koło Nowego Sącza. Rok 1859 okazał się tragicznym w życiu Łukasiewicza z powodu śmierci córki Marianny. Był to także rok przenosin do Polanki pod Krosnem, gdzie po spłonięciu rafinerii założył kolejną. W roku 1865 kupił pod Krosnem wieś Chorkówka i folwark Leśniówka, gdzie założył rafinerię. Cały czas pracował nad udoskonaleniem przetwórstwa ropy, efektem czego były nagrody za eksponowane produkty naftowe na wystawach w Jaśle, Lwowie i Wiedniu. Doskonalił również na terenie kopalni Bóbrka technikę wiercenia otworów za ropą. Wprowadził do użytku wiertnicę ręczną (1862 rok), później zastosował maszyny parowe do napędu wiertnic. Czynił też starania o założenie szkoły górniczej w Bóbrce. Łukasiewicz był człowiekiem o wybitnych cechach charakteru. Wspierał finansowo ruchy narodowowyzwoleńcze, w tym powstanie styczniowe a po jego upadku jego uczestników. Budował szkoły, kościoły, drogi i mosty. Stał na czele Krajowego Towarzystwa Naftowego. Założył prowadzoną przez żonę Honoratę Szkołę Koronkarską dla dziewcząt w Chorkówce. Na kopalni Bóbrka założył tzw. Kasę Bracką czyli system ubezpieczeń pracowników na kopalni. Za działalność charytatywną papież Pius IX w 1873 roku nadał mu tytuł Szambelana Papieskiego i odznaczył Orderem Św. Grzegorza. Ignacy Łukasiewicz zmarł w Chorkówce 7 stycznia 1882 roku na zapalenie płuc i został pochowany na cmentarzu parafialnym w Zręcinie.

Zobacz fragment broszury wydanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz Małopolskie Centrum Edukacji „MEC” pt. Wielcy z Małopolski. Wynalazcy i odkrywcy.
kliknij  Ignacy Łukasiewicz 

Film o Ignacym Łukasiewiczu
Zobacz film

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *